samsunkilisesi.com samsun agape kilisesi H?ristiyanl?k Hristiyanl?k Samsun Protestan Kilisesi Samsun Kilisesi ve Samsu...

samsunkilisesi.com
Title: samsun agape kilisesi H?ristiyanl?k Hristiyanl?k Samsun Protestan Kilisesi Samsun Kilisesi ve Samsu...
Keywords: H?ristiyanl?k, Hristiyanl?k, samsun, agape, kilisesi, church, protestan, isa, mesih, protestanlar, katolikler, kiliseler, pastor, mehmet, orhan, picaklar, papaz, buyusu, yapma, papaz, büyüsü, bozma
Description: H?ristiyanl?k Hristiyanl?k Samsun Agape Kilisesi Church protestan protestanlar katolikler kiliseler türk?e incil kitaplar pastor Mehmet Orhan PICAKLAR Papaz büyüsü yapma ve papaz buyusu bozma
samsunkilisesi.com is ranked 14100238 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $8,573. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. samsunkilisesi.com has 43% seo score.

samsunkilisesi.com Information

Website / Domain: samsunkilisesi.com
Website IP Address: 93.184.144.170
Domain DNS Server: ns2.sistemhost.com,ns1.sistemhost.com

samsunkilisesi.com Rank

Alexa Rank: 14100238
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

samsunkilisesi.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,573
Daily Revenue: $23
Monthly Revenue $704
Yearly Revenue: $8,573
Daily Unique Visitors 2,161
Monthly Unique Visitors: 64,830
Yearly Unique Visitors: 788,765

samsunkilisesi.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Wed, 17 Aug 2016 23:00:03 GMT
Server Microsoft-IIS/7.0

samsunkilisesi.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
H?ristiyanl?k 3 0.30%
Hristiyanl?k 9 0.85%
samsun 7 0.33%
agape 7 0.27%
kilisesi 10 0.63%
church 0 0.00%
protestan 1 0.07%
isa 0 0.00%
mesih 20 0.79%
protestanlar 0 0.00%
katolikler 1 0.08%
kiliseler 2 0.14%
pastor 0 0.00%
mehmet 0 0.00%
orhan 5 0.20%
picaklar 2 0.12%
papaz 12 0.47%
buyusu 0 0.00%
yapma 2 0.08%
papaz 12 0.47%
büyüsü 14 0.66%
bozma 1 0.04%

samsunkilisesi.com Traffic Sources Chart

samsunkilisesi.com Similar Website

Domain Site Title

samsunkilisesi.com Alexa Rank History Chart

samsunkilisesi.com aleax

samsunkilisesi.com Html To Plain Text

samsun agape kilisesi H?ristiyanl?k Hristiyanl?k Samsun Protestan Kilisesi Samsun Kilisesi ve Samsun Kiliseleri Papaz büyüsü nedir, Papaz büyüsü bozma Türk?e ?ncil Tevrat-Zebur Kilise Adresleri ?leti?im ?leti?im Site'de Hizmet eden Hristiyan kardeslerle gorusmek, Tanismak, Soru Sormak, Dua isteginde bulunmak icin iletisim adresimiz. Not : Lutfen asagidaki konular icin BOS YERE MAIL ATMAYIN, * Maddi Yardim, * Papaz Büyüsü yapt?rmak ve Papaz Büyüsü bozdurmak istiyorum * Hristiyan bir kizla / erkekle evlenmek istiyorum * Yurtdisinda yasamak istiyorum, * Burs veriyormusunuz * Misyoner olmak istiyorum, v.s. konulari ile ilgili BOSYERE mail atmayin, hicbir kilise size o istediklerinizi saglamaz, saglayamaz, Kilise sizlere sadece Merak ettiginiz ve istedi?iniz sürece ``Ruhsal soru ve sorunlar?n?za b?lgi ve Dua desteg? saglayabilir``. iletisim icin tiklayin ..................FM 98.0 ?imdi Samsun'da Samsun Kilisesi Vaazlar Yakup 2:10-11 Senin ?stedi?ini Yapmaya Geldim Ey Tanr? ............................................................................................ ....?ünkü Yasa'n?n her dedi?ini yerine getirse de tek konuda ondan sapan ki?i bütün Yasa'ya kar?? su?lu olur. 11 Nitekim “Zina etmeyeceksin” diyen, ayn? zamanda “Adam ?ldürmeyeceksin” demi?tir. Zina etmez, ama adam ?ldürürsen, Yasa'y? yine de ?i?nemi? olursun." Ge?mi? hafta vaazlar?na ula?mak i?in Past?r Orhan'a Sor Merak edilen sorulara Video Cevaplar Merak Edilen Sorulara Past?r Orhan'?n Verdi?i Cevaplar K?sa Video'lar e Neden ?sa Mesih ? eNoel Bayram?'n?n Anlam? Nedir ? e Hristiyanlar ü? Tanr?'ya m? ?nan?rlar? e Agape Nedir? Ne Demektir? e Do?u?tan Din De?i?tirilir mi? e Hristiyanl???n K?leli?e bak???? e ?ncil De?i?tirildi mi? e Hrstiyanl?kta Kurban ?nemsiz mi? e ?sa Mesihin Yerine Kim ?arm?ha Gerildi e Farkl? ?ncil'ler Nedir? e Neden 4 ?ncil Var ? Davetlisiniz Her Pazar Saat 11.30'da Pazar Toplant? vard?r, Dua etmek ve ?sa Mesih Hakk?nda Merak ettiklerinize cevap bulmak i?in davetlisiniz. incil - Matta 18:20 Nerede iki ya da ü? ki?i benim ad?mla toplan?rsa, ben de orada onlar?n aras?nday?m e-mail : samsunkilisesi@gmail.com Takip et: @OrhanPicaklar ?nan? A??klamam?z G??ün ve yerin yaratan?, her?eye gücü yeten Baba, Tek Tanr?'ya ve O'nun birick O?lu Rabbimiz Mesih ?sa'ya inan?yoruz. O Kutsal Ruh'tan vücut buldu ve bakire Meryem'den Do?du. Pontiyus Pilatus zaman?nda ac? ?ekerek ?arm?ha gerildi, ?ldü ve g?müldü, ?lüler diyar?na indi, ü?üncü gün ?lüler aras?ndan dirildi ve g??e ??kt?, her?eye gücü yeten Baba Tanr?'n?n sa??nda oturdu. Oradan dirileri ve ?lüleri yarg?lamak i?in tekrar gelecektir. Kutsal Ruh'a, Kutsal Evrensel Kilise'ye Kutsallar?n Birli?ine, günahlar?n aff?na, ?lülerin dirili?ine ve sonsuz ya?ama inan?yoruz. Amin Günün Ayeti Kilise ve Kilise Dernekleri Adresleri H?ristiyanl?kla ilgili kafan?za tak?lan sorular? bulundu?unuz ?ehirdeki Kiliselere giderek yüz yüze sorabilirsiniz. Size en yak?n Kilise Adreslerini g?rmek i?in t?klay?n?z. Kilise ve Kilise Dernekleri Adresleri Sorular ve Cevaplar Agape Kilisesi Yeni e Müjde / ?yi haber e ?ok ?nemli sorular e En S?k Sorulan Sorular e Tanr? Hakk?ndaki Sorular e ?sa Mesih Hakk?ndaki Sorular e Kutsal Ruh Hakk?ndaki Sorular e Kurtulu? Hakk?ndaki Sorular e Kutsal Kitap Hakk?ndaki Sorular e Kilise Hakk?ndaki Sorular e Zaman?n Sonu Hakk?ndaki Sorular e Melekler ve ?eytanlar Hakk?ndaki Sorular e ?nsanl?k Hakk?ndaki Sorular e Tanr?bilim Hakk?ndaki Sorular e H?ristiyan Ya?am? Hakk?ndaki Sorular e Dua Hakk?ndaki Sorular e Günah Hakk?ndaki Sorular e Cennet ve Cehennem Hakk?ndaki Sorular e Evlilik Hakk?ndaki Sorular e ?li?kiler Hakk?ndaki Sorular e Aile ve Anne Babal?k Hakk?ndaki Sorular e Yarat?l?? Hakk?ndaki Sorular e Tarikatlar ve Dinle Hakk?ndaki Sorular e Papaz Büyüsü Yapt?rmak ve Bozdurmak Hakk?nda Sorular e Sahte Doktrinler Hakk?ndaki Sorular e Ya?am Kararlari Hakkindaki Sorular e Konularina Gore Kutsal Kitap Sorulari e ?e?itli Kutsal Kitap Sorular Hristiyanl?k ve Hristiyanlikla ilgili sorular e ?brahim Peygamberin Hangi O?lu (?smail'mi / ?shak'm?) e Ya?am?n Anlam? Nedir? e Yeniden Do?u? Nedir? e ?sa Mesih Kimdir? ?zü, Gücü, Yetkisi e Yehova ?ahitlerince yap?lan,?eviriler güvenilirmidir? e Tevrat Zebur ve ?ncilde ?sa Mesih ve Teslis e ?sa Mesih'in Mezar?.!, Mesih'in Mezar? Bulundumu? e Hristiyanl?k inanc?nda Kutsal Ruh, Kutsal Ruh Nedir. e Kilise Tarihi ve Kilise Tarihinde Refom Harekat?. e Dua Nedir? Nasil ve Ne i?in Dua etmeliyiz, Dua'n?n gücü e Barnaba incili Nedir? Barnaba incilindeki problemler.! e iznik Konseyi, iznik konseyinde ne oldu, iznik Kararlar? e Vaftiz Nedir? Vaftiz'in Anlam?, Neden Vaftiz edilmeliyiz.? e Neden Pazar günleri ibadet ederler? Pazarlar? Kiliseye Kat?lmak e Hristiyanl?kta Melekler, Melek Kavram?, Melekler Nelerdir. e Hristiyanl?kta Oru?, Nas?l Oru? tutulur e Hristiyanl?k Nedir? Hristiyanlar Neye inan?rlar e incil Nas?l Yaz?ld?? Ne zaman kimler taraf?ndan, nerede? e Kilise Nedir? Kutsal Kitap'a g?re Kilisenin Tan?m? e D?rt incildeki Farkl?l?klar? ?eli?kimi, Farkmi? Bütünlükmü? e Hristiyanl???n ü? Temel ??reti?i e Hristiyanl?kla ?lgili Sorular (30 Soru & 30 Cevap) e K?yamet Günü (?sa'n?n ikinci Geli?i) e Tevrat, Zebur, incil(Kutsal Kitap) ve Kuran'a G?re 100 Soru? e Dua, Nas?l Dua Etmeliyiz, Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? e Tanr? Hristiyanlar?n ac? ?ekmesine Neden ?zin Verir? e Tanr?'n?n Günahlar?m?z ??in ?lmesi Gereklimiydi? e Tanr?'n?n ?stekleri, Tanri nasil bir insan istiyor, Neler yapabiliriz? e Tanr?'n?n Sevgisi (Kar?? Konulmaz Lütuf) e Tevrat, Zebur ve ?ncilde ?sa Mesih e Adet Kan? büyüsü, Papaz büyüsü, ba?lama ve a?k büyüsü nedir? e Tomas (Thomas) incili / Thomas (Tomas) incili nedir e Hristiyanl???n Mimar? (Kurucusu) Pavlus mu? e Papaz büyüsünü kimler yapar ve Papaz Büyüsünü Kimler Bozar? e Ortodokslarla - Katoliklerin Aras?ndaki Farklar e Papa ve Hristiyanl?k, Papa Kimdir? Hristiyanlikta Papa e Azizler, Melekler, Meryem Ana, ?sa resim ve figurleri hakk?nda e Papaz büyüsü yapt?rmak ve Papaz büyüsü bozdurmak e Yahuda ?ncili, Yahuda incili nedir? Yahuda iskariot e Papaz büyüsü yapt?rmak ve Papaz büyüsü bozdurmak istiyorum diyenler lütfen okuyun e Gnostik ?nciller, Gnostik inciller nelerdir? Past?r Gürsel AYDAR K??esi Agape Kilisesi e Kral?n Rüyas? ve Daniel e K?skan? Tanr? e Zaaflara Yenilmek e Senin ?ste?ini Yapmaya Geldim Ey Tanr? e Ey Krallar Ak?ll? Olun e Cesur Olun, Ben Dünyay? Yendim e Mesih Neden ?ldü (Bizim ??in) e Ac? ?ekerek Zafere Ula?mak e Mesih'in Fidyesi e ?man Duyarl?d?r Günahla Mücadeleyi B?rakmaz e Ba???layan Tanr? e Herkes Tanr?'ya Hesap Verecek e Egemenli?i Miras Al?n e Sonsuz Ya?am Kayna?? e Gurur : Akl?n Tanr?'ya Kar?? Olmas? e ?sa ve Günahkar Kad?n e Bizim Vatan?m?z G?klerdedir e Dünya'n?n ?imdiki Hali Ge?icidir e Benli?e Eken ?lüm Bi?er e ?manda Sars?lmay?n e T?vbe Etmezseniz Mahvolacaks?n?z e Tanr? G?sterdi?iniz Sevgiyi Unutmaz e ?kiyüzlülük e Sonuna Kadar Dayanan Kurtulacak e Melekler ve Biz e Rab'be Yücelik Olsun e Büyük Belirti e ?zveri e Baba Terbiyesi e Hepimiz Su?luyuz e Yahya Peygamberin Hayat? Kütüphane Kütüphanemizden H?ristiyanl?kla ilgili bir ?ok kitap'a online olarak ula?abilirisiniz, e Hristiyan inancinin ABC'si e Kutsal Kitap Tanr? s?züdür. e Martin Luther'in Hayat?. e ?radenin Tutsakl???. e Kutsal Kitap ve Kuran Hakk?nda 100 Soru. e Neden H?ristiyan Oldum. e Hristiyanlik hakkindaki Baz? Yanl?? Anlamalar?. e Mesih ?sa'n?n Tanr?l???. e ?arm?h. e Marangozdan ?te. e Kutsal Kitap'?n De?i?mezli?i. e On Emir. ............................................................................. Kütüphane Ya?am P?nar? (Waters of Life) Agape Past?r e ?ncil Markos b?lümünün yorumu e ?ncil Yuhanna b?lümünün yorumu e ?ncil El?ilerin ??leri b?lümünün Yorumu e ?ncil Romal?lar b?lümünün Yorumu e ?ncil Efesliler b?lümünün Yorumu e ?ncil Koleseliler b?lümünün Yorumu e Kilise üyelerinin ?ocuklar? i?in Hikayeler e Kilise üyelerinin ?ocuklar? ??in Sesli ?yküler Thomas Cosmades K??esi e Ter?rizm ve Ter?rizmsiz Düzen e Futbol Ate?i e Küresel Kirlilik e Ba?kanl?klar Gü? Yetki e Y?ld?zlar Gibi Parlayacak e Naaman'?n Hayat? e Bir ?zgürlük Hikayesi e G?zlerin ve Beynin e Kurtaran ?man e Adem Peygamber e Kad?n?n Sevinci e Hacer ve ?smail Peygamber e Depresyon ve ?ntihar e Para ve A?l?k e Pornogrofi e ?ncil'in Galatyal?lar Mektubunun Yorumu e ?ncil'in Romal?lar Mektubunun yorumu e Kanl? ?a? e Güne?in Bat??? - Güne?in Do?u?u e Evrenin Kavram?, Diderot'nun Dü?ümü e Pontiyus Pilatusun ?yküsü e Pontius Plate's Own Story e Su Sorunu "Bitmeyen ve Kirlenmeyen Suya Ulasmak" e Tanr?'y? Aray???m (Okunmas? Gereken bir kitap) e Abraham's Pilgrimage Of Faith (ingilizce) e ?brahim'in ?man Yolculu?u e Paraclisis, Paraclete, Parakaleo (ingilizce) e Ist?raplar Kar??s?nda Tutumumuz, Davran???m?z e Kayray'la (Lütufla Tanr? Kat?ndaki Tutumumuz e Bütünleyici (Tamamlay?c?) Ha? / ?arm?h e Tanr?'n?n Ad? Daima A?z?mda m?? e Teslis ve Tevhid ?nanc? e Beytlehem'le, Golgatan?n Gizi S?rr? e Evrenin Kavram?, Diderot'nun Dü?ümü e Ger?ek ve Yalan ??reti? / Ara?t?rmalar Orhan Picaklar e ?lk Kilise ve Günümüz Kilise Kurulumu/Uygulamalar? e Kutsal Kitaplar Nedir? Ne ??retir? e El?i Pavlus'a g?re Kad?n e Ger?e?e Giden Tek Yol e Hristiyanl?k'ta Kad?n ve Kad?n'?n Yeri e Kutsal Ruh'un Arma?anlar? (Nelerdir / Devam Edenler) e Soteryoloji (Kurtulu? Bilimi / Kurtulu? Nas?l Gelir?) e Kutsal Ruh'un Vaftizi üzerine de?i?ik Yorumlar e Erken Kilise Tarihi ve Kilise Babalar? (Policarp'?n Hayat?) e Soteryoloji (Kurtulu? Bilimi) Hakk?nda Soru Cevaplar e Se?ilmi?lik & Tanr? Kimleri Neden Se?ti? e Bebek Vaftizi / Bebekler Vaftiz edilebilirmi? e Tanr?'n?n Kar?? Konulmaz Lütfu (Kar?? Konulmaz Lütüf) e Kalvinizim (calvinizim) üzerine Soru Cevap .. e Sakramenetler (Vaftiz ve Rabbin Sofras?) Soru Cevap e Sakramentler Hakk?nda 20 Soru 20 Cevap e Eskatoloji (K?yamet - Son Günler ??reti?i) e Eskatoloji (K?yamet günü bize ne ??retir) D??ER YAZILAR Agape Kilisesi Past?rü Vaazlar Yeni Past?r Orhan PI?AKLAR e Mesihi Arayan Adamlar ! e Mesihi Arayan Adamlar ! e Müjde Neden ?obanlara Bildirildi? e Kurban'In ?nemi eTanr?sal Yenilenme eTanr?yla Yeni Bir Ba?lang?? e Ruhsal Yenilenme Nas?l Gelir e Rabde Uyan?? Ba?latan Gen? e Tanr?'n?n Bereketledi?i Ya?am e Cesaret Veren Tanr? e Ya?am F?rt?nalar?n? Atlatmak Vaazlar Antalya ?ncil Kilisesi ?nderi ve Di?er Topluluk ?nderleri Vaazlar? e ?ncil'in Vahiy B?lümünün Bir Yorumu e ??l Dü?ünceleri e Musa ve Onun Parlayan Yüzü e H?ristiyanlar?n Haklar? e Yahuda Mektubu e Tap?nak e Rab'bin Sadakati e Rab'bin Gücü e Rab'bin Duas? e Nas?l Dua Etmeliyiz e Hizmet Etmek ............................................................ Di?er Vaazlar ?nanc?m?z / H?ristiyanlar Neye ?nan?rlar? ?nan? Bildirgemiz e H?ristiyanlar Neye inan?rlar detayl? bilgi i?in lütfen okuyunuz www.agapekilisesi.com`un link verdigi sitelerle hicbir ilgisi / baglantisi / iliskisi yoktur, Sadece daha fazla kaynak bulmak isteyen ziyaretcilerimize yardimci olma amaci ile Linkler verilmistir. Sitedeki yazi veya makaleler, Izin almadan, KAYNAK GOSTERILEREK BILE olsa yasaktir Bedava ?sa Mesih VCD'si ?sa Mesih Kimdir? ?sa Mesih ne yapm??t?r? Tüm bunlara cevap.! ?sa Mesih'in Hayat?n? anlatan VCD sipari?i i?in lütfen Formu eksiksiz doldurun. Not : Sitemiz ucretsiz VCD gondermemektedir, Ucretsiz VCD gonderen siteye Link vermektedir, Bedava Kitap Bedava Kitap Oru? Oru? tutman?n amac? nedir? Günümüzde kimileri, orucun amac? sa?l?kt?r der, kimileri ise i?te ibadetimizin bir par?as?d?r der. Halbuki esas amac? ....... Bu Kitap'? ücretsiz olarak g?nderen siteye ula?abilmek i?in ula?mak i?in t?klay?n?z Bedava Kitap ?HANET Binlerce y?ld?r s?k? s?k?ya tutundu?unuz bir inan?. Sizden ?ncekilerin hayatlar?n? adad???, sizin adad???n?z ve sizden sonrakilerinde adayaca??n? umdu?unuz inanc?n?z… Bir anda gelece?iniz olarak g?rdü?ünüz k?z?n?z fikrini de?i?tirdi?ini s?ylüyor. ??te Stan Telchin bu itiraftan sonra k?zn?n kendisine ihanet etti?ini dü?ünüp k?z?n?n inanc?n? ara?t?rmaya ba?lar. Kutsal Kitap’ta (Tevrat Zebur ve ?ncil) yapt??? ara?t?rmalar onu hi? bilmedi?i bir y?ne Tanr?’ya ve O’nun plan?n?n ana amac? olan ?sa Mesih’e y?nlendirir. ?hanet mi yoksa Kurtar?? m?? ??te bu sorunun cevab?n? ?HANET adl? kitapta bulacaks?n?z. ....... Bu Kitap'? ücretsiz olarak g?nderen siteye ula?abilmek i?in ula?mak i?in t?klay?n?z Bedava Kitap Allah'tan Gelen Rüyalar? Anlamak Tanri ile rüyalar aras?nda ili?ki olup olmad??? merak konusudur. Tanr?'dan gelen rüyalar var m?d?r? Rüyalarla konu?abilirmi? Bu Kitap g?rdü?ümüz rüyalar?n kayna??n? ay?rt edebilmek i?in size yol g?stermek i?in yaz?ld?, Okurken rüyalar?n?z? da ??zümlemek i?in bilgilerde bulacaks?n?z. Kitap'? sipari? etmek i?in, bu kitap? ücretsiz g?nderen siteye ula?mak i?in t?klay?n?z Bedava ?ncil Sipari?i Tanr? Kelam? incil'i Hediyemiz olarak almak ve okumak isterseniz Lütfen Formu eksiksiz Doldurun.. Not : Sitemiz ucretsiz incil gondermemektedir, Ucretsiz incil gonderen siteye Link vermektedir,

samsunkilisesi.com Whois

Domain Name: SAMSUNKILISESI.COM
Registry Domain ID: 1823631248_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.publicdomainregistry.com
Registrar URL: www.publicdomainregistry.com
Updated Date: 2016-08-02T08:50:18Z
Creation Date: 2013-08-26T12:23:56Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-08-26T12:23:56Z
Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Registrar IANA ID: 303
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: orhan picaklar
Registrant Organization:
Registrant Street: mimat sinan mah 55 son no 7 
Registrant City: atakum-samsun
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 55200
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.5369734679
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: incilturk@gmail.com
Registry Admin ID:
Admin Name: orhan picaklar
Admin Organization:
Admin Street: mimat sinan mah 55 son no 7
Admin City: atakum-samsun
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 55200
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.5369734679
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: incilturk@gmail.com
Registry Tech ID:
Tech Name: orhan picaklar
Tech Organization:
Tech Street: mimat sinan mah 55 son no 7
Tech City: atakum-samsun
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 55200
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.5369734679
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: incilturk@gmail.com
Name Server: ns1.sistemhost.com
Name Server: ns2.sistemhost.com
DNSSEC:Unsigned
Registrar Abuse Contact Email: abuse-contact@publicdomainregistry.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1-2013775952
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-09-14T04:46:12Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Registration Service Provided By: SISTEMHOST.COM
The data in this whois database is provided to you for information purposes
only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a
domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree
that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is
expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of
record is PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms